Home   Naše pravidlá a hygiena

Naše pravidlá a hygiena

DSC_0375upr

Prevádzkový poriadok plaveckých jasličiek Húsatká

Organizačné zásady

 • Každý záujemca o kurz plávania dojčiat a batoliat musí vyplniť online prihlášku do kurzu a na prvú lekciu priniesť aj potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti zúčastňovať sa kurzov.
 • Kurzy sú organizované pravidelne 2 krát do týždňa (po dohode aj 1 krát), pričom jeden kurz obsahuje 8 lekcií (4). Kurzy prebiehajú len v pracovných dňoch.
 • Rodičom s deťmi, ktorí sa po prvýkrát zúčastnia, sú určené kurzy pre začiatočníkov. Pri absolvovaní nasledujúceho kurzu je dieťa zaradené do kurzu pre pokročilých.
 • Deti sú rozdelené do skupiniek podľa veku a vyspelosti. V jednej skupinke je vždy 5, maximálne 6 detí, každé s jedným rodičom. Minimálna veková hranica dieťaťa pre zaradenie do kurzu sú 4 mesiace.
 • Inštruktorka rozhoduje o zaraďovaní do kurzov a lekcií podľa veku, pokročilosti a psychomotorického vývoja.
 • Pred zahájením kurzu sú rodičia oboznámení s manipuláciou s dieťatkom na suchu aj vo vode, s účelom, metodikou a organizáciou kurzu. Sú informovaní o hygienických a bezpečnostných opatreniach.
 • Počas kurzu zodpovedá za dieťa rodič. Dieťa môže absolvovať kurz iba v sprievode rodiča alebo rodičom poverenej dospelej osoby, ktorá musí byť oboznámená s pravidlami.
 • V priestoroch bazéna je pre rodiča s dieťaťom vyhradený čas v trvaní 45 minút. Doporučený čas príchodu je 15 minút pred začatím lekcie v bazéne. Lekcia vo vode trvá pri kurzoch začiatočníkov aj pokročilých max. 30 minút. O jej dĺžke rozhoduje inštruktor, ktorý vedie lekciu, podľa správania sa detí. Lekcia sa delí na úvodnú časť – rozplávanie a opakovanie naučených činností, hlavnú časť – oboznámenie sa s novými cvičeniami, záverečnú časť – vyplávanie, upokojenie, relaxácia. Po absolvovaní lekcie, osprchovaní a osušení dieťaťa sa rodičia s deťmi presunú do odpočivárne, resp. adaptačnej miestnosti, kde sa môžu zdržať podľa potreby.
 • Dojčiť, prípadne dať dieťaťu plastovú fľašu s nápojom je možné vo všetkých priestoroch.
 • Po skončení lekcie rodič svoje dieťa umyje a dôkladne osuší. Ušká detí je nutné vysušiť tampónikmi z buničitej vaty, ktoré sú k dispozícii v odpočivárni.
 • Po skončení lekcie odporúčame dodržať aklimatizačnú dobu minimálne 15 min.

Pravidlá pre čerpanie náhradných lekcií

 • V cene kurzu je zahrnuté čerpanie 2 vymeškaných lekcií. (ak plávate 1 krát do týždňa tak 1)
 • Náhradné lekcie možno poskytnúť len v prípade riadne ospravedlnenej absencie.
 • Ospravedlniť z lekcie sa dá v rezervačnom systéme najneskôr do 20:00 hod. predchádzajúceho dňa (v Brusne do 10:00 hod. v deň lekcie)
 • Nevyžadujeme potvrdenie lekára pri ospravedlňovaní.
 • Náhradné lekcie je možné v Brusne presunúť do ďalšieho kurzu. (po nazbieraní 4/8)
 • V prípade dvoch po sebe neospravedlnených absencií na kurze, môže byť účastník vylúčený bez možnosti akejkoľvek náhrady.
 • za vymeškané lekcie peniaze nevraciame.

Hygienické a bezpečnostné zásady

 • V šatni alebo v adaptačnej miestnosti určenej na prezliekanie, kŕmenie a na odpočinok udržujte okolo seba sucho, poriadok a čistotu.
 • Do priestoru bazénu vstupujeme v plavkách až po dôkladnej hygienickej očiste. Deti musia byť umyté, mať jednorazovú plávaciu plienku alebo plavky s priliehavými gumičkami.
 • Nočníky je potrebné po použití vyliať do WC a umyť. Použité detské plienky a tampóniky z uší zahodiť do smetného koša.
 • Hygienu dodržujeme aj po každom použití WC ako u dieťaťa tak aj u rodiča.
 • V prípade uvoľnenia sekrétu z nosíka slúžia na utretie papierové vreckovky pripravené na okraji bazéna.
 • V prípade akéhokoľvek znečistenia (zvratky, moč, jedlo…atd.) priestorov okamžite informovať inštruktora.
 • V priestoroch bazéna je zakázané chodiť bosí. Vhodná je gumová obuv určená do vlhkého prostredia. Platí to aj pre deti, ktoré sú už samostatne chodiace.
 • Deti sa nesmú samovoľne pohybovať v priestoroch bazéna. V prípade vzdialenia sa rodiča na WC, do sprchy alebo s nočníkom je nutné zabezpečiť si vzájomné opatrovanie detí iným rodičom, prípadne do ohrádky.
 • V priestoroch sa pohybujeme pomaly, opatrne otvárame a zatvárame dvere, dávame pozor pri pohybe na šmykľavých podlahách a na reguláciu vody v sprchách.

Kvalita vody

Voda na prevádzkach je vyhriata na 30-33 °C. Teplota vzduchu sa pohybuje o 1 až 3 °C vyššie ako je teplota vody. Voľný chlór je od 0,1 – 0,3 mg/l. Viazaný chlór je čo najnižší a neprekračuje hodnotu 0,5 mg/l.

Okrem pravidelných hygienických kontrol Úradom Verejného zdravotníctva (Odbor hygieny) sa vykonávajú každodenné kontroly kvality vody v bazéne personálom prevádzok. Hladina chlóru je na najnižšej možnej hranici, t.j. 0,3mg/l. Voda neustále cirkuluje, čerpadlá sú vybavené predfiltrami na zachytávanie vlasov a väčších nečistôt. 
V cirkulačnom okruhu úpravy vody sú nainštalované UV zariadenia, filtre, ktoré okrem dezinfekcie vody odbúravajú a znižujú obsah chlóramínov – zapáchajúcich látok, ktoré vznikajú pri chlorácii a spôsobujú dráždenie pokožky, očí a sliznice. UV dezaktivuje a ničí určité druhy patogénnych baktérií a mikroorganizmov, ktoré sú odolné voči chlóru. Meracie a regulačné zariadenia merajú priebežne aktívny voľný chlór a hodnotu ph, a riadia chod dávkovacích čerpadiel, aby hodnoty boli zhodné s nastavením.